Par Octa, Zaudējumi, kurus sedz OCTA polise, Sods par braukšanu bez OCTA.


OCTA - obligāta apdrošināšana

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Tā ir obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē.

Sods par braukšanu bez OCTA

Par braukšanu bez OCTA transportlīdzekļa vadītāju var sodīt ar Ls 60 - 80 latu sodu. Personu, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītāju, var sodīt ar Ls 200 - 300 naudassodu par rīkojumu lietot spēkratu, kas nav apdrošināts. Ja ar neapdrošinātu auto tiek izraisīts negadījums, tad visi zaudējumi, kas radušies, regresa un tiesvedības ceļā tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.

Kur darbojas OCTA polise?

OCTA polises ir spēkā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Īslandē.

Zaudējumi, kurus sedz OCTA polise

OCTA polise paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Tas nozīmē, ka OCTA apmaksā zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai. OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina gan personai nodarītu kaitējumu, gan mantai nodarītus zaudējumus, gan arī nemateriālus zaudējumus.

Personai nodarītie zaudējumi

OCTA apdrošināšanas polise cietušajai personai atlīdzina gan materiālos zaudējums, gan arī morālo kaitējumu. Materiālo zaudējumu limits ir Ls 250 000 par katru negadījumā cietušo personu, bet par morālo kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un ciešanām, var tikt izmaksāta atlīdzība līdz Ls 1 000. Materiālie zaudējumi, kas tiek atlīdzināti ir:

Ārstēšanās izdevumi par:

 • cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē;
 • cietušās personas kopšanu;
 • ārstniecisko līdzekļu iegādi un ārstniecisko uzturu;
 • ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi);
 • protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu.

Pārejošās darbnespējas dēļ radušies nesaņemtie ienākumi - vidējā izpeļņa darbnespējas laikā, no kuras atskaitīta valsts piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti;

Kompensācija par darbspēju zudumu - cietušā vidējā izpeļņa, no kuras atņemti darba ienākumi pēc negadījuma, kā arī valsts un pašvaldības sociālie pabalsti;

Kompensācija par apgādnieka nāvi - bojā gājušās personas nesaņemtie ienākumi, kas, cietušajam dzīvam esot, pienācās katram apgādājamajam, no kuriem atskaita apgādājamajam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju. Apbedīšanas izdevumus atlīdzina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā .Taču, ja apbedīšanas izdevumi ir lielāki, var tikt atlīdzināti saprātīgie izdevumi, kurus var pierādīt ar pirkumus apliecinošiem dokumentiem - kvītīm un čekiem. Apdrošināšanas atlīdzību var pieprasīt pat tad, ja nāve iestājusies gada laikā pēc negadījuma un ir saistīta ar negadījumu.

Mantai nodarītie zaudējumi

OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti mantai. Atlīdzības limits ir līdz Ls 70 000 par katru gadījumu.
Tiek atlīdzināti:

 • Transportlīdzekļa bojājumi - izdevumi par remontu, lai to atjaunotu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma.
 • Transportlīdzekļa bojāeja - ja remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, nosakot transportlīdzekļa vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī. Transportlīdzekļa īpašniekam ir arī tiesības nepiekrist transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu un saņemt atlīdzību, kas atbilst starpībai starp transportlīdzekļa vērtību pirms un pēc ceļu satiksmes negadījuma.
 • Transportlīdzekļa evakuācija - izdevumi par spēkrata evakuāciju no negadījuma vietas līdz īpašnieka/lietotāja dzīvesvietai vai remonta vietai Latvijā.
 • Ceļi, būves un ēkas - to īpašniekam ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību par ceļa, ceļa būves, ēkas, būves un citas mantas bojājumiem vai to bojāejas gadījumā.
 • Kaitējums videi - zaudējumi par videi nodarīto kaitējumu.


Nemateriālie zaudējumi

OCTA atlīdzina arī nemateriālos  zaudējumus. Tas ir morālais kaitējums, kas saistīts ar ciešanām un sāpēm, - par:

 • cietušās personas fizisku traumu;
 • cietušās personas sakropļojumu vai invaliditāti;
 • apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi;
 • apgādnieka, apgādājamā I grupas invaliditāti.
 • Par mantai nodarītiem zaudējumiem

Personas, kam ir tiesības saņemt atlīdzību

Tiesības saņemt obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
 • pasažieris, pat tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī;
 • gājējs.

 

 
Kas atlīdzina zaudējumus?


Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav OCTA, zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).


Kāds sods pienākas par braukšanu bez OCTA?


Par braukšanu bez OCTA transportlīdzekļa vadītāju var sodīt ar Ls 60 - 80 latu sodu. Personu, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītāju, var sodīt ar Ls 200 - 300 naudassodu par rīkojumu lietot spēkratu, kas nav apdrošināts. Ja ar neapdrošinātu auto tiek izraisīts negadījums, tad visi zaudējumi, kas radušies, regresa un tiesvedības ceļā tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.


 Tags: apdrošināšana, apdrošināšanas sabiedrības, bonus-malus, bonus-malus aprēķināšana, braukšana bez OCTA, OCTA atlīdzība, OCTA atlīdzina, OCTA cena, OCTA iegāde, OCTA interneta, OCTA jautajumi, OCTA kalkulators, OCTA likums, OCTA polise, OCTAs, zaudējumi